Prawo cywilne

Oferujemy kompleksową obsługę prawną we wszelkich dziedzinach prawa cywilnego.

W zakresie prawa umów zajmujemy się między innymi:

 • przygotowywaniem umów cywilnoprawnych, w szczególności umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, umowy najmu, dzierżawy i użyczenia, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o roboty budowlane, umowy pożyczki, umowy spółki cywilnej, w tym także umów przedwstępnych,
 • opiniowaniem treści umów cywilnoprawnych,
 • negocjowaniem treści umów,
 • dochodzeniem należności z umowy,
 • dochodzeniem wykonania umowy, a także odszkodowania za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy, w tym kar umownych,
 • dochodzeniem roszczeń z rękojmi za wady przedmiotu umowy sprzedaży, umowy o dzieło, jak i umowy o roboty budowlane, a także roszczeń gwarancyjnych.

Przygotowane bądź zaopiniowane przez nas umowy dadzą Ci rękojmię należytego zabezpieczenia Twoich interesów. Nasz zespół w sposób profesjonalny zadba o to, abyś mógł uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji związanych z niewykonaniem czy niewłaściwym wykonaniem umowy przez Twojego kontrahenta, a w razie potrzeby poprowadzi postępowanie sądowe w Twojej sprawie.

W zakresie prawa rzeczowego prowadzimy sprawy:

 • o zasiedzenie,
 • o zniesienie współwłasności,
 • o ochronę własności i ochronę posiadania,
 • o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy oraz o zwrot nakładów i wydatków.

Naszym klientom oferujemy także obsługę prawną w sprawach wieczystoksięgowych, a także fachowe doradztwo w przedmiocie ustanowienia służebności, w tym służebności przesyłu oraz ustanowienia zastawu i hipoteki.

W zakresie prawa spadkowego udzielamy profesjonalnych porad prawnych, a w razie potrzeby prowadzimy postępowania sądowe między innymi w sprawach:

 • o stwierdzenie nabycia spadku,
 • o dział spadku,
 • o zachowek,
 • o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia.

W zakresie prawa rodzinnego udzielamy profesjonalnych porad prawnych oraz reprezentujemy klientów w sprawach sądowych:

 • o rozwód,
 • o separację,
 • o podział majątku,
 • o alimenty,
 • o uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
 • o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa.

Ze względu na specyficzny charakter spraw z zakresu prawa rodzinnego, naszym klientom oferujemy pełen profesjonalizm, zapewniając im szczególną dyskrecję oraz poczucie komfortu.

DLA KOGO:

osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, spółki prawa handlowego

Realizacja: Agencja Reklamowa REKOS - strony internetowe, projektowanie graficzne, druk