Prawo konkurencji i konsumentów

W zakresie prawa konkurencji naszym klientom oferujemy profesjonalną obsługę prawną, której celem jest zapewnienie zgodności prowadzonej przez nich działalności z regulacjami prawa konkurencji i konsumentów. Poza bieżącym doradztwem oraz realizowaniem indywidualnych projektów, reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w postępowaniach sądowych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. W naszym portfolio mieszczą się zrealizowane projekty dla klientów między innymi z branży telekomunikacyjnej i energetycznej.

W zakresie prawa ochrony konkurencji i konsumentów przedmiotem naszej działalności jest w szczególności:

  • sporządzanie i analiza regulaminów świadczenia usług, regulaminów sprzedaży oraz ogólnych warunków umów celem zapewnienia ich zgodności z prawem konkurencji, w tym eliminacji z ich treści niedozwolonych postanowień umownych,
  • audyty przestrzegania prawa konkurencji i identyfikacji ryzyka naruszenia prawa konkurencji w przedsiębiorstwie,
  • wsparcie w trakcie kontroli prowadzonej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • wsparcie w zakresie zwalczania praktyk ograniczających wolną konkurencję obejmujące prowadzenie negocjacji z podmiotami ograniczającymi konkurencję, dokonywanie zgłoszeń naruszenia prawa konkurencji do organów ochrony konkurencji,
  • ochrona praw konsumenta naruszonych przez sprzedawcę bądź usługodawcę w wyniku stosowania klauzul niedozwolonych oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
  • przygotowywanie i opiniowanie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa oraz umów zawieranych na odległość,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi oraz roszczeń gwarancyjnych,
  • prowadzenie szkoleń z zakresu prawa konsumenckiego.

DLA KOGO:

przedsiębiorcy, konsumenci, branże specjalistyczne

Realizacja: Agencja Reklamowa REKOS - strony internetowe, projektowanie graficzne, druk