Prawo ochrony środowiska

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie prawa ochrony środowiska.

Pomagamy w uzyskiwaniu decyzji środowiskowych, pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń wodnoprawnych i innych decyzji administracyjnych wymaganych prawem.

Sporządzamy opinie prawne oraz ekspertyzy dotyczące prawa ochrony środowiska.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi.

Występujemy w sprawach sądowych związanych z odpowiedzialnością za szkody na środowisku.

Obszar naszych zainteresowań obejmuje:

  • ustawę Prawo ochrony środowiska,
  • ustawę o ochronie przyrody,
  • ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  • ustawę o odpadach,
  • ustawę o porządku i czystości w gminach,
  • ustawę Prawo wodne,
  • pozostałe powiązane akty prawne.

DLA KOGO:

przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, spółki, osoby prawne

Realizacja: Agencja Reklamowa REKOS - strony internetowe, projektowanie graficzne, druk