Prawo zamówień publicznych

W ramach działalności kancelarii oferujemy profesjonalną obsługę prawną w zakresie prawa zamówień publicznych. Wśród naszych klientów znajdują się zarówno podmioty udzielające zamówień publicznych, jak i wykonawcy uczestniczący w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Wieloletnie doświadczenie zdobyte w samorządzie terytorialnym oraz setki postępowań przeprowadzonych pod naszym nadzorem ułatwiają nam wybór optymalnego rozwiązania dopasowanego do okoliczności każdej konkretnej sprawy.

W zakresie prawa zamówień publicznych świadczymy pomoc prawną obejmującą w szczególności:

  • stałą obsługę prawną postępowań prowadzonych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • sporządzanie opinii prawnych w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kontrolę dokumentacji przetargowej wraz z określeniem ewentualnego ryzyka,
  • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy postępowania przetargowego,
  • opiniowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ich zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • sporządzanie odwołań do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz reprezentację klienta przed Krajową Izbą Odwoławczą,
  • sporządzanie skarg na rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej do sądów powszechnych oraz reprezentację klienta w toku postępowania przed sądami powszechnymi,
  • sporządzanie oraz opiniowanie projektów umów zawieranych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

DLA KOGO:

wykonawcy, podmioty udzielające zamówień publicznych, przedsiębiorcy, spółki, jednostki samorządu terytorialnego

Realizacja: Agencja Reklamowa REKOS - strony internetowe, projektowanie graficzne, druk