Prawo administracyjne

Oferujemy kompleksową obsługę prawną w zakresie materialnego i procesowego prawa administracyjnego.

Jako profesjonalni pełnomocnicy występujemy w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej, a w razie potrzeby reprezentujemy klientów w sporach sądowych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Opracowujemy strategie uzyskiwania zezwoleń oraz koncesji niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności takiej jak handel alkoholem czy działalność w zakresie ochrony mienia i osób.

Wspieramy klientów w uzyskiwaniu niezbędnych decyzji w zakresie prawa zagospodarowania przestrzennego, w tym:

  • reprezentujemy klientów w postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę oraz w postępowaniach dotyczących opłat planistycznych i adiacenckich,
  • doradzamy jednostkom samorządu terytorialnego w toku procesu sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • wspieramy właścicieli nieruchomości i pomagamy w ochronie ich praw w związku z uchwalaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego obszaru.

Naszym klientom doradzamy również w zakresie prawa telekomunikacyjnego, w szczególności:

  • pomagamy w uzyskaniu dostępu telekomunikacyjnego w rozumieniu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
  • reprezentujemy klientów w postępowaniu o uzyskanie decyzji o dostępie telekomunikacyjnym przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
  • sporządzamy opinie prawne na płaszczyźnie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz powiązanych z nią ustaw i rozporządzeń ministerialnych.

DLA KOGO:

osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, spółki, deweloperzy

Realizacja: Agencja Reklamowa REKOS - strony internetowe, projektowanie graficzne, druk